Aktuálně

Beseda o Chile před 24 dny, 28.6.2018 - Závěrem školního roku nás navštívil pan Trávníček se svým synem, kteří pro děti měli připravenou poutavou přednášku o Chile. Zároveň se s námi přišla před prázdninami rozloučit paní starostka s panem účetním a přinesli dětem pomyslnou sladkou tečku za školním rokem.
Poznáváme Dolní Poolšaví před 24 dny, 28.6.2018 - V úterý a ve středu před koncem školního roku jsme vyrazili na putování po okolí Podolí - do Popovic, Hradčovic a Drslavic. Poznávali jsme nejen místní krásnou přírodu, ale také navštívili zajímavá místa. V Popovicích amfiteátr a firmu Přesné odlitky, kde jsme mohli vidět celý výrobní proces. V Drslavicích firmu Lima, která vyrábí svíčky a v Hradčovicích mnoho opravených pamětihodností.
Sběr před 24 dny, 28.6.2018 - V pondělí 25. června se uskutečnil již tradičně sběr papíru, elektrospotřebičů a vršků od PET lahví. Před budovou ZŠ byl přistaven kontejner, kam děti svážely sběrný materiál. Děkujeme všem, kteří přispěli. Peníze budou použity na odměny pro děti a učební pomůcky.

Spolupracujeme


Organizační zajištění roku

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace k novému školnímu roku 2016/2017 na ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizaci. Škola svým žákům nabízí kromě výuky také školní stravování a školní družinu. Věříme, že budete se službami ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace spokojeni.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Ing. Jana Buršová

Vzdělávací program

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

ŠVP pro ZV – Školní vzdělávací program pro Základní školu Podolí, zpracovaný podle RVP ZV, ve znění dodatku z 1. 9. 2013

Učební plán pro 1. stupeň – 2017/2018Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

8

8

9

8

7

40

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

9

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

-

1

1

2

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

-

-

7

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

Vlastivěda

-

-

-

1

2

4

Umění a kultura

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

8

Člověk a zdraví

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Celková povinná časová dotace

20

21

25

26

26

118Organizace výuky

Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování. Ranní družina začíná v 6.30 hodin.  Vyučování začíná v 7. 40 hodin. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování tak, aby se mohli včas připravit na vyučování. Po skončení výuky žáci odchází společně na oběd do ŠJ. Školní družina je v provozu od 12.00 do 15.30 hodin. Změny začátku a ukončení vyučování a odpadlé hodiny oznamuje třídní učitelka minimálně 2 dny dopředu prostřednictvím žákovské knížky. Veškeré aktivity školy přizpůsobujeme dopravní obslužnosti.


Zvonění                                                              Přestávky

  1. hod.      7.40 – 8.25                          8.25 – 8.35
  2. hod.      8.35 – 9.20                          9.20 – 9.40
  3. hod.      9.40 – 10.25                       10.25 – 10.35
  4. hod.      10.35 – 11.20                     11.20 – 11.30
  5. hod.      11.30 – 12. 15                    12.15 – 13. 25 polední přestávka


  1. hod.      13.25 – 14.10                     ukončení vyučování


Školní družina

Provoz školní družiny je ráno od 6.30 do 7.25, odpoledne od 12.00 do 15.30 hodin.

Výše měsíčního poplatku činí 80,-Kč měsíčně bez ohledu na počet dní strávených v ŠD.  Poplatek je vybírán hotově.

Období září až prosinec                splatnost do 15. 10. 2017                                             částka 400 Kč

Období leden až červen               splatnost do 28. 2. 2018                                               částka 400 Kč


UPOZORNĚNÍ RODIČŮM: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Nelze žádat o propuštění žáka ze ŠD telefonicky. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče.

Vychovatelka respektuje pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud je s tímto rozhodnutím seznámena písemně.


Školní jídelna

Žáci obědvají ve školní jídelně. Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u paní Emy Pechové nebo na tel. čísle 572 574 123. Na tomto čísle lze přihlásit žákům obědy. Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 7. 30 hodin ráno. Žák má ještě tento den nárok na oběd. Pokud žák z nějakého důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu oběda.


Školská rada

Předsedkyní školské rady je paní PhDr. Tatiana Perničková.


Co od Vás očekáváme

- aktivní spolupráci

- konkrétní připomínky a podněty k rozvoji školy

- uvítáme jakoukoliv formu sponzorství

- včasné omlouvání absencí

a)nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá aspoň týden dopředu písemně zástupce žáka třídní učitelku (pro omluvení 1 dne až týdne) nebo ředitelku školy (omlouvá více než týden) o uvolnění žáka z vyučování

b)nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka ze zákona povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídní učitelce důvod jeho nepřítomnosti

 Žádáme Vás o co nejrychlejší omlouvání, aby byla  včas podchycena neomluvená absence.

S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny, školní jídelny se můžete seznámit na nástěnkách školy a mateřské školy a na webových stránkách školy www.zsmspodoli.cz.

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v budově školy.


Personál ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Ředitelka

Ing. et Mgr. Jana Buršová

Třídní učitelky

1. a 2. třída

Mgr. Jarmila Glumbíková

(zastupující Mgr. Martina Pernicová)

3. třída

Ing. et Mgr. Jana Buršová

další vyučující Mgr. Martina Pernicová

asistentka pedagoga Mgr. Helena Březinová

MŠ              


Vedoucí učitelka

Renáta Křapová

Učitelka

Magda MolnárováŠD


Vychovatelka

Aranka Grulíková

ŠJ


Kuchařka

Ema Pechová

Provozní pracovnice


Marie Kouláková

Jindřiška Švachová

Pedagogické rady:

                                               28. srpen 2017

                                               24. listopadu 2017

                                               21. ledna 2018

                        6. dubna 2018

                      23. června 2018


Třídnické schůzky:    vždy od 15.30 hodin

                                   24. listopadu 2017

                                   11. ledna 2018 individuálně

                                   6. dubna 2018

                                   7. června 2018 individuálně

Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout po předchozí domluvě době mimo vyučování.

Organizace školního roku:

Zahájení:                                4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:               26. – 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:                23. 12. 2017 – 2. 1. 2018, nástup 3. 1. 2018

Pololetní prázdniny:               2. 2. 2017

Jarní prázdniny:                      13. 2. – 19. 2. 2017

Velikonoční prázdniny:           13. 4. – 14. 4. 2017

Hlavní prázdniny:                   1. 7. – 1. 9. 2017, nástup do školy 3. 9. 2018

Plán byl projednán pedagogickou radou dne 29. 8. 2017


Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace

Podolí 53

686 04


Stránky školy: www.zsmspodoli.cz

Email školy: zspodoli@zsmspodoli.cz

Telefon škola: 572 574 139

Telefon školní jídelna: 572 574 123