Aktuálně

Dravci před 7 dny, 17.9.2023 - Děti z MŠ i žáci ZŠ zhlédli u kaple komentovanou přehlídku dravců. Poutavý výklad seznámil se životem dravých ptáků, některé bylo možné si i pohladit a prohlédnout zblízka.
Dopravní hřiště před 9 dny, 16.9.2023 - I letos absolvují žáci čtvrté třídy dopravní výchovu, která má za cíl osvojení si znalostí i praktických dovedností potřebných pro bezpečnou jízdu na kole a získání průkazu cyklisty.
Nová venkovní učebna před 16 dny, 8.9.2023 - Druhý školní den čekalo na žáky překvapení. Díky finančnímu daru škole od paní Dariny Davidové a Davida Veleckého byla na zahradě postavena venkovní učebna, která slouží dopoledne k výuce a k odpočinku a hrám dětí v odpoledních hodinách. Děkujeme!

Spolupracujeme


Organizační zajištění roku

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace k novému školnímu roku 2021/2022 na ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizaci. Škola svým žákům nabízí kromě výuky také školní stravování a školní družinu. Věříme, že budete se službami ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace spokojeni.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Mgr. Ing. Jana Buršová

Vzdělávací program

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

ŠVP pro ZV – Školní vzdělávací program pro Základní školu Podolí, zpracovaný podle RVP ZV (ŠVP k nahlédnutí u ředitelky školy)


Organizace výuky

Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování. Ranní družina začíná v 6.30 hodin.  Vyučování začíná v 7. 40 hodin. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování tak, aby se mohli včas připravit na vyučování. Po skončení výuky žáci odchází společně na oběd do ŠJ. Školní družina je v provozu od 11.00 do 15.45 hodin. 


Zvonění                                                              Přestávky

  1. hod.      7.40 – 8.25                          8.25 – 8.35
  2. hod.      8.35 – 9.20                          9.20 – 9.40
  3. hod.      9.40 – 10.25                       10.25 – 10.35
  4. hod.      10.35 – 11.20                     11.20 – 11.30
  5. hod.      11.30 – 12. 15                    12.15 – 13. 25 polední přestávka
  6.  hod.      12.25 - 13.10
  1. hod.      13.25 – 14.10                     ukončení vyučování


Školní družina

Provoz školní družiny je ráno od 6.30 do 7.25, odpoledne od 12.00 do 15.45 hodin.

Výše měsíčního poplatku činí 80,- Kč měsíčně bez ohledu na počet dní strávených ve školní družině. Poplatek je vybírán hotově.


Období září až prosinec                splatnost do 15. 10. 2021                                             částka 400 Kč

Období leden až červen               splatnost do 28. 2. 2022                                              částka 400 Kč


UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:

Děti nemohou samy chodit na oběd ve školní jídelně, protože se jedná o prostory školy, nesmí být dítě samotné v těchto prostorech bez pedagogického dozoru. 

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Nelze žádat o propuštění žáka ze ŠD telefonicky. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče.

Vychovatelka respektuje pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud je s tímto rozhodnutím seznámena písemně.


Školní jídelna

Žáci obědvají ve školní jídelně. Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u paní Emy Pechové nebo na tel. čísle 572 574 123. Na tomto čísle lze přihlásit žákům obědy. Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 7. 30 hodin ráno. Žák má ještě tento den nárok na oběd. Pokud žák z nějakého důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu oběda.


Školská rada

Předsedkyní školské rady je paní Mgr. Miro Révay

Zástupce školské rady za rodiče: Mgr. Ivana Mikušková

Zástupce školské rady za pedagogické pracovníky: Mgr. Martina Pernicová


S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny, školní jídelny se můžete seznámit na nástěnkách školy a mateřské školy a na webových stránkách školy www.zsmspodoli.cz.

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v budově školy.


Personál ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Ředitelka

Mgr. Ing. Jana Buršová

Třídní učitelky

1. a 2. třída

Mgr. Jarmila Glumbíková


3.a 4. třída

Mgr. Ing. Jana Buršová 

asistentka pedagoga pro 4. třídu Petra Indrová


5. třídaMgr. Martina Pernicová

MŠ              


Vedoucí učitelka

Magda Molnárová

Učitelka

Mgr. Veronika Cibulcová

ŠD


Vychovatelka

Aranka Grulíková

ŠJ


Kuchařka

Ema Pechová

Marie Kouláková

Provozní pracovnice


Marie Kouláková

Andrea Giláková


Pedagogické rady:

                                               25. srpen 2021

                                               18. listopadu 2021

                                               20. ledna 2022

                        5. dubna 2022

                       8. června 2022

                      23. června 2022


Třídnické schůzky:    vždy od 15.30 hodin, o případné změně termínu budete včas informováni.

                                     7. září 2021

                                   23. listopadu 2021

                                   13. ledna 2022 individuálně 

                                     7. dubna 2022

                                     9. června 2022 individuálně


Organizace školního roku:

Zahájení:                                1. 9. 2022

Podzimní prázdniny:               27. – 31. 10. 2021

Vánoční prázdniny:                23. 12. 2021 – 2. 1. 2022, nástup 3. 1. 2022

Pololetní prázdniny:               4. 2. 2022

Jarní prázdniny:                      5.  – 13. 2. 2022

Velikonoční prázdniny:           14. - 18. 4. 2019

Hlavní prázdniny:                   1. 7. – 31. 8. 2022, nástup do školy 1. 9. 2022

Plán byl projednán pedagogickou radou dne 25. 8. 2021


Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace

Podolí 53

686 04


Stránky školy: www.zsmspodoli.cz

Email školy: zspodoli@zsmspodoli.cz

Telefon škola: 572 574 139

Telefon školní jídelna: 572 574 123Akce školy