Zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022

vytvořeno: 24.3.2021, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí Zápis do 1. třídy proběhne v období od 1. - 12.4.2021

Zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022 proběhne v období od 1.-12.4.2021.

Zákonní zástupci dětí v tomto období doručí do školy potřebné dokumenty. Dokumenty naleznete na webových stránkách školy. V případě, že nemáte možnost vytištění formulářů, kontaktuje školu emailem na zspodoli@zsmspodoli.cz nebo na tel. 603 809 320.

Zápis letos probíhá opět bez přítomnosti dětí


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, vyhlašuje

zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021,

který proběhne

od 1. dubna do 12. dubna 2021.


V tyto dny budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.

K zápisu je nutné předložit kopii rodného listu přihlašovaného dítěte.


Průběh zápisu:

S ohledem na mimořádná opatřením při epidemii, proběhne v letošním školním roce zápis bez přítomnosti dětí, pouze formálně na základě doručených dokumentů. 

Zákonný zástupce dítěte v období od 1. 4. do 12. 4. 2021 doručí do školy vyplněné a podepsané dokumenty:​

  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce (popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky)
  • Kopie rodného listu dítěte

Způsob doručení:

Zákonný zástupce může potřebné dokumenty doručit těmito způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole (možné vhodit do poštovní schránky u vchodu do ZŠ)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny také na vstupních dveřích  základní školy Podolí nejpozději do 15. 4. 2021.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží e-mailem. 

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace, do 1. ročníku od 1. 9. 2021 bude zákonným zástupcům zasláno poštou do 14 dnů od zveřejnění.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.