Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

vytvořeno: 22.3.2023, před 11 měsíci v rubrice ZŠ Podolí Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 12.4.2023 od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024 proběhne v období 12.4.2023

Zákonní zástupci dětí v tomto období doručí do školy potřebné dokumenty. Dokumenty naleznete na webových stránkách školy. 


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, vyhlašuje

zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024,

který proběhne 12. dubna 2023.


V tyto dny budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.

K zápisu je nutné předložit kopii rodného listu přihlašovaného dítěte.


Průběh zápisu:

  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce (popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky)
  • Rodného listu dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Jak bude zápis probíhat:

Motivační část - hravou formou orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností pedagogem

Formální část - předání vyplněné žádosti o přijetí k povinné školní docházce a vyplněného dotazníku, přidělení registračního čísla

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny také na vstupních dveřích  základní školy Podolí nejpozději do 15. 4. 2023.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží v den zápisu. 

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.