Zápis do 1. třídy

datum akce 2.4.2020, před 4 roky | vytvořeno: 2.4.2020, před 4 roky v rubrice ZŠ Podolí Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ve středu 15.4. 2020

V den zápisu budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.


Průběh zápisu:

Na základě "Opatření k zápisům do základních škol pro školní rok 2020/2021" vydaného MŠMT, proběhne v letošním školním roce zápis pouze formální verzí. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a uzavření základních škol proběhne zápis distanční formou, to znamená bez přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte doručí škole vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky jedním z následujících způsobů:

1.  do datové schránky školy (ID: r69kq6)

2.  e-mailem s elektronickým podpisem (zspodoli@zsmspodoli.cz)

3.  poštou - Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 pošta Kunovice

4.  osobním doručením - vhozením do schránky Obecního úřadu Podolí (z důvodu rekonstrukce školy nevhazujte do schránky školy! - obálku označte ZÁPIS ZŠ - neotvírat)

Zákonný zástupce dítěte doručí výše uvedeným způsobem do 15. 4. 2020 tyto dokumenty:

  • Zápisní list
  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Kopie rodného listu dítěte

Pokud nemáte možnost vytisknout tyto dokumenty, vyzvedněte si je na Obecním úřadě Podolí.


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také ve vývěsní skříňce Obecního úřadu Podolí nejpozději do 30. 4. 2020.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží e-mailem.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace do 1. ročníku od 1. 9. 2020 bude zákonným zástupcům zasláno poštou do 14 dnů od zveřejnění.


Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (lze doložit i později, nejpozději však do konce července 2020).
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Tiskopisy ke stažení: