Informace pro rodiče

vytvořeno: 2.9.2020, před 4 roky v rubrice ZŠ Podolí Důležité informace


INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


VSTUP DO ŠKOLY

Platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění


Není povinnost školy zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění, ale v případě pochybností škola neprodleně informuje zákonné zástupce.


Povinnost nosit roušku / respirátor se řídí aktuálními pokyny nadřízených orgánů, nošení roušky / respirátoru je na zvážení každého jednotlivce.


Žáci si po vstupu do budovy a do školní jídelny důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, případně vydezinfikují ruce. Po celou dobu pobytu ve škole dodržují žáci základní hygienická pravidla!


Každý žák udržuje svěřenou šatní skříňku v čistotě a dbá o dodržování pořádku ve třídě, na WC a ve všech prostorách, ve kterých se pohybuje.


ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A OSTATNÍ OSOBY VE ŠKOLE

Zákonní zástupci a ostatní osoby vstupují do budovy školy jen v nejnutnějších případech


Žáci vstupují do budovy a odcházejí z budovy školy zpravidla sami. Rodiče do budovy školy nevstupují, jen v případě předem domluvené schůzky s pedagogickým pracovníkem.KARANTÉNA

Karanténu nařizuje vždy hygienická stanice.


V případě, že bude stanovena karanténa pro méně než polovinu dětí ze třídy, výuka bude pokračovat standartním způsobem. Škola nebude realizovat distanční výuku. S žáky v karanténě bude škola v kontaktu.


V případě karantény pro celou třídu/ školu – bude výuka probíhat výhradně distančně.


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Ve školní jídelně vydávají zaměstnanci každému strávníkovi jídlo. Příbory a nápoj je připraven předem na jídelním stole. Režim jídelny zůstává stejný


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kroužky a ostatní aktivity jsou organizovány dle běžných pravidel.
V Podolí 1.9.2020                                                      Mgr. Ing. Jana Buršová, ředitelka školy