Projekt Interes

vytvořeno: 19.12.2014, před 9 roky v rubrice ZŠ Podolí Škola se zapojila do projektu Interes s Masarykovou univerzitou.

Projekt je za­měře­n na zvýše­ní ko­mpete­ncí pe­dago­gických pra­covní­ků zá­kladní­ch a stře­dních škol při inte­graci info­rmační­ch a ko­muni­kační­ch te­chno­logií (ICT) do výu­ky. Zá­měrem výzvy je smě­řovat po­dporu pri­márně do me­nších zá­kladní­ch ško­l, kte­ré ma­jí mé­ně než 200 žá­ků a kte­rých je v ČR ví­ce než 50 %. Mo­žnost tě­chto škol za­pojit se do DVPP je z rů­zných dů­vodů ome­zená. Zá­měrem je akti­vizo­vat a po­dpořit i tyto ško­ly s ho­rším pří­stupem ke zdro­jům.

​Více se dozvíte na: http://interes.kisk.cz/​