Aktuálně

Výlet do ZOO Hodonín před 3 dny, 10.6.2024 - Po velkém těšení a v rámci tématu Zvířecí kamarádi vyrazily děti z MŠ na výlet za zvířátky. Počasí bylo teplé a slunečné a tak mohly děti obdivovat zvířata ve výbězích a pozorovat, co dělají, jak se krmí i odpočívají.
Exkurze ve Strážnici před 3 dny, 10.6.2024 - Školáci absolvovali exkurzi ve strážnickém skanzenu, kde se seznámili se stavbami i způsobem života našich předků. Druhou část dopoledne jsme věnovali návštěvě dílny, která se zabývá výrobou modrotisku. Dozvěděli jsme se zajímavosti o postupu i náročnosti ruční práce. Druhý den jsme ve výtvarné výchově vyzkoušeli tvorbu návrhu modrotiskového plátna.
Povídáme si o počasí před 3 dny, 10.6.2024 - Svítí sluníčko, bude pršet? Jaké jsou barvy duhy? Hrajeme si na meteorology a bavíme se o počasí.

Spolupracujeme


​​

Náhled obrázku

Organizační zajištění roku

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace k novému školnímu roku 2021/2022 na ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizaci. Škola svým žákům nabízí kromě výuky také školní stravování a školní družinu. Věříme, že budete se službami ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace spokojeni.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Mgr. Ing. Jana Buršová

Vzdělávací program

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

ŠVP pro ZV – Školní vzdělávací program pro Základní školu Podolí, zpracovaný podle RVP ZV (ŠVP k nahlédnutí u ředitelky školy)


Organizace výuky

Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování. Ranní družina začíná v 6.30 hodin.  Vyučování začíná v 7. 40 hodin. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování tak, aby se mohli včas připravit na vyučování. Po skončení výuky žáci odchází společně na oběd do ŠJ. Školní družina je v provozu od 11.00 do 15.45 hodin. 


Zvonění                                                              Přestávky

  1. hod.      7.40 – 8.25                          8.25 – 8.35
  2. hod.      8.35 – 9.20                          9.20 – 9.40
  3. hod.      9.40 – 10.25                       10.25 – 10.35
  4. hod.      10.35 – 11.20                     11.20 – 11.30
  5. hod.      11.30 – 12. 15                    12.15 – 13. 25 polední přestávka
  6.  hod.      12.25 - 13.10
  1. hod.      13.25 – 14.10                     ukončení vyučování


Školní družina

Provoz školní družiny je ráno od 6.30 do 7.25, odpoledne od 12.00 do 15.45 hodin.

Výše měsíčního poplatku činí 100,- Kč měsíčně bez ohledu na počet dní strávených ve školní družině. Poplatek je vybírán hotově.


Období září až prosinec                splatnost do 15. 10. 2023                                             částka 500 Kč

Období leden až červen               splatnost do 28. 2. 2024                                              částka 500 Kč


UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Nelze žádat o propuštění žáka ze ŠD telefonicky. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče.

Vychovatelka respektuje pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud je s tímto rozhodnutím seznámena písemně.


Školní jídelna

Žáci obědvají ve školní jídelně. Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u paní Emy Pechové nebo na tel. čísle 572 574 123. Na tomto čísle lze přihlásit žákům obědy. Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 7. 30 hodin ráno. Žák má ještě tento den nárok na oběd. Pokud žák z nějakého důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu oběda.


Školská rada

Předsedkyní školské rady je paní Mgr. Miro Révay

Zástupce školské rady za rodiče: Mgr. Ivana Mikušková

Zástupce školské rady za pedagogické pracovníky: Mgr. Martina Pernicová


S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny, školní jídelny se můžete seznámit na nástěnkách školy a mateřské školy a na webových stránkách školy www.zsmspodoli.cz.

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v budově školy.


Personál ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Ředitelka

Mgr. Ing. Jana Buršová

Třídní učitelky

1. třída

Mgr. Ing. Jana Buršová 

asistentka pedagoga pro 1. třídu Petra Indrová

2.a 3. třída

Mgr. Jarmila Glumbíková


4. a 5. třída

Mgr. Martina Pernicová

asistentka pedagoga pro 4.a 5. třídu Bc. Bc. Nikol Baičevová

MŠ              


Vedoucí učitelka

Magda Molnárová

Učitelky

MgA. Alžběta Mahdalová

Mgr. Michaela Ptáčková

Lenka Vaďurová

ŠD


Vychovatelka

Aranka Grulíková

Mgr. Ivana Kočí

ŠJ


Kuchařka

Ema Pechová

Petra Brulíková

Provozní pracovnice


Veronika Dolinová

Petra Brulíková


Pedagogické rady:

                                               25. srpen 2023

                                               18. listopadu 2023

                                               20. ledna 2024

                        5. dubna 2024

                       8. června 2024

                      23. června 2024


Třídnické schůzky:    vždy od 15.30 hodin, o případné změně termínu budete včas informováni.

                                     7. září 2023

                                   16. listopadu 2023 - triáda

                                   13. ledna 2024 individuálně 

                                     7. dubna 2024

                                     9. června 2024 individuálně


Organizace školního roku:

Zahájení:                                4. 9. 2023

Podzimní prázdniny:               27. – 31. 10. 2023

Vánoční prázdniny:                23. 12. 2023 – 2. 1. 2024, nástup 3. 1. 2024

Pololetní prázdniny:               2. 2. 2023

Jarní prázdniny:                      5.  – 13. 2. 2024

Velikonoční prázdniny:           14. - 18. 4. 2024

Hlavní prázdniny:                   1. 7. – 31. 8. 2024, nástup do školy 1. 9. 2024

Plán byl projednán pedagogickou radou dne 25. 8. 2023


Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace

Podolí 53

686 04


Stránky školy: www.zsmspodoli.cz

Email školy: zspodoli@zsmspodoli.cz

Telefon škola: 572 574 139

Telefon školní jídelna: 572 574 123Akce školy