Aktuálně

Jaro očima dětí před 4 dny, 15.4.2021 - Podívejte se, jak děti umí fotit a jak zdokumentovaly proměny letošního jara.
Vycházka před 4 dny, 15.4.2021 - V rámci hodin tělesné výchovy vyrazili žáci čtvrté a páté třídy na vycházku. Zvládli chůzi nesnadným terénem, rozmary aprílového počasí i skákání po kamenech.
Návrat žáků do školy před 11 dny, 9.4.2021 - Dle nových informací MŠMT bude od pondělí 12.4.2021 zahájena výuka pro žáky 1. stupně prezenčně.

Spolupracujeme


Organizační zajištění roku

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace k novému školnímu roku 2018/2019 na ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizaci. Škola svým žákům nabízí kromě výuky také školní stravování a školní družinu. Věříme, že budete se službami ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace spokojeni.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Mgr. Ing. Jana Buršová

Vzdělávací program

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

ŠVP pro ZV – Školní vzdělávací program pro Základní školu Podolí, zpracovaný podle RVP ZV, ve znění dodatku z 1. 9. 2013

Učební plán pro 1. stupeň – 2018/2019Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

8

8

9

8

7

40

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

9

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

-

1

1

2

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

-

-

7

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

Vlastivěda

-

-

-

1

2

4

Umění a kultura

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

8

Člověk a zdraví

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Celková povinná časová dotace

20

21

25

26

26

118Organizace výuky

Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování. Ranní družina začíná v 6.30 hodin.  Vyučování začíná v 7. 40 hodin. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování tak, aby se mohli včas připravit na vyučování. Po skončení výuky žáci odchází společně na oběd do ŠJ. Školní družina je v provozu od 12.00 do 15.30 hodin. Změny začátku a ukončení vyučování a odpadlé hodiny oznamuje třídní učitelka minimálně 2 dny dopředu prostřednictvím žákovské knížky. Veškeré aktivity školy přizpůsobujeme dopravní obslužnosti.


Zvonění                                                              Přestávky

  1. hod.      7.40 – 8.25                          8.25 – 8.35
  2. hod.      8.35 – 9.20                          9.20 – 9.40
  3. hod.      9.40 – 10.25                       10.25 – 10.35
  4. hod.      10.35 – 11.20                     11.20 – 11.30
  5. hod.      11.30 – 12. 15                    12.15 – 13. 25 polední přestávka


  1. hod.      13.25 – 14.10                     ukončení vyučování


Školní družina

Provoz školní družiny je ráno od 6.30 do 7.25, odpoledne od 12.00 do 15.30 hodin.

Výše měsíčního poplatku činí 80,- Kč měsíčně bez ohledu na počet dní strávených ve školní družině. Poplatek je vybírán hotově.


Období září až prosinec                splatnost do 15. 10. 2018                                             částka 400 Kč

Období leden až červen               splatnost do 28. 2. 2019                                               částka 400 Kč


UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:

Jestliže dítě jde společně s pedagogickým doprovodem na oběd ve školní jídelně, je tento čas brán jako čas strávený v družině, tudíž je povinnost hradit poplatek. Upozornění! Děti nemohou samy chodit na oběd ve školní jídelně, protože se jedná o prostory školy, nesmí být dítě samotné v těchto prostorech bez pedagogického dozoru. 

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Nelze žádat o propuštění žáka ze ŠD telefonicky. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče.

Vychovatelka respektuje pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud je s tímto rozhodnutím seznámena písemně.


Školní jídelna

Žáci obědvají ve školní jídelně. Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u paní Emy Pechové nebo na tel. čísle 572 574 123. Na tomto čísle lze přihlásit žákům obědy. Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 7. 30 hodin ráno. Žák má ještě tento den nárok na oběd. Pokud žák z nějakého důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu oběda.


Školská rada

Předsedkyní školské rady je paní PhDr. Tatiana Perničková.

Zástupce školské rady za rodiče: Mgr. Ivana Mikušková

Zástupce školské rady za pedagogické pracovníky: Mgr. Martina Pernicová


Co od Vás očekáváme

- aktivní spolupráci

- konkrétní připomínky a podněty k rozvoji školy

- uvítáme jakoukoliv formu sponzorství

- včasné omlouvání absencí:

a)nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá aspoň týden dopředu písemně zástupce žáka třídní učitelku (pro omluvení 1 dne až týdne) nebo ředitelku školy (omlouvá více než týden) o uvolnění žáka z vyučování

b)nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka ze zákona povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídní učitelce důvod jeho nepřítomnosti

Žádáme Vás o co nejrychlejší omlouvání, aby byla  včas podchycena neomluvená absence.


S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny, školní jídelny se můžete seznámit na nástěnkách školy a mateřské školy a na webových stránkách školy www.zsmspodoli.cz.

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v budově školy.


Personál ZŠ a MŠ Podolí, příspěvkové organizace

Ředitelka

Mgr. Ing. Jana Buršová

Třídní učitelky

1. a 2. třída

Mgr. Jarmila Glumbíková

(zastupující Mgr. Ing. Jana Buršová)

asistentka pedagoga pro 1. třídu Aranka Grulíková

3.a 4. třída

Mgr. Martina Pernicová (zastupující Mgr. Gábina Kohoutková)

asistentka pedagoga pro 3. třídu Miluše Kučerová

asistentka pedagoga pro 4. třídu Petra Indrová

MŠ              


Vedoucí učitelka

Magda Molnárová

Učitelka

Petra Braunerová

ŠD


Vychovatelka

Aranka Grulíková

ŠJ


Kuchařka

Ema Pechová

Provozní pracovnice


Marie Kouláková

Jindřiška Švachová


Pedagogické rady:

                                               28. srpen 2018

                                               21. listopadu 2018

                                               21. ledna 2019

                        3. dubna 2019

                      20. června 2019


Třídnické schůzky:    vždy od 15.30 hodin, o případné změně termínu budete včas informováni.

                                   22. listopadu 2018

                                   10. ledna 2019 

                                   4. dubna 2019

                                   6. června 2019


Organizace školního roku:

Zahájení:                                3. 9. 2018

Podzimní prázdniny:               29. – 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny:                22. 12. 2018 – 2. 1. 2019, nástup 3. 1. 2019

Pololetní prázdniny:               1. 2. 2019

Jarní prázdniny:                      25. 2. – 3. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:           18. 4. 2019

Hlavní prázdniny:                   29. 6. – 1. 9. 2019, nástup do školy 2. 9. 2019

Plán byl projednán pedagogickou radou dne 29. 8. 2018


Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace

Podolí 53

686 04


Stránky školy: www.zsmspodoli.cz

Email školy: zspodoli@zsmspodoli.cz

Telefon škola: 572 574 139

Telefon školní jídelna: 572 574 123Akce školy


Měsíc

Akce

Září

Přivítání prvňáčků

Den sv. Václava – den české státnosti

Sběr jablek a lisování šťávy

Dračí den – tematický den, pouštění drakůŘíjen

Zdravá 5

Vystoupení na hodech

Cvičný požární poplach

Světový den zraku (10.10.)

Den stromů (20.10.)

Projekt Záložky

Den vzniku ČR


Listopad

Dýňování, halloween, Svátek všech svatých a památka zesnulých (1.11., 2.11.)

Vystoupení pro důchodce (11.11.)

Den bez aut (14.11.)

Beseda se spisovatelem Jilíkem (16.11.)

Mezinárodní nekuřácký den (18.11.)

Světový den pozdravů (21.11.)

Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)

Světový den proti domácímu násilí (25.11.)


Prosinec

Čertovský den

Vánoční dílničky

Vánoční besídka

Výlet do Brna – hvězdárna, vánoční trhy, Špilberk

Světový den AIDS (1.12.) – připojení k projektu

Světový den zdravotně postižených (3.12.) – ukázka znakového jazyka


Leden

Předání vysvědčení – Smajlíkov

Beseda s Policií ČR – prevence dopravní, používání internetu

Návštěva kina

Tři králové – tematický den

Projekt Nenech to být 

Únor

Karneval

Návštěva záchranného integrovaného systému v Uh. Brodě

Svátek zamilovaných (14.2.)

Světový den nemocných (11.2.) – návštěva nemocnice

Světový den mokřadů (2.2.) – návštěva mokřadů v Podolí

Divadelní představení

Fašank


Březen

Velikonoční dílničky

Preventivní program Hasík

Scénické čtení – herec Vacke

Den učitelů (28.3.) – návštěva Uh. Brodu  Muzea J. A. Komenského

Mezinárodní den žen (8.3.)

Světový den vody (22.3.) – připojení se k projektu

Výlet na hrad Hardegg

Projektový den Finanční gramotnost


Duben

Mezinárodní den dětské knihy (2.4.)

Světový den zdraví (7.4.)

Vystoupení dravců

Světový den porozumění autismu – modrý den (2.4.) – připojení se  k projektu

Den Země – Kovozoo

Měsíc bezpečnosti – soutěž jízdy zručnosti


Květen

Výlet do Chvalovic – Den osvobození ČR

Český den boji proti rakovině (10.5.) – připojení se k projektu

Vystoupení na svátek matek

Mezinárodní den včel a včelařů (20.5.) – výukový program – včelaři Vlčnov

Světový den bez tabáku (31.5.) – připojení se k projektu

Světový den hygieny rukou (5.5.) – připojení se k projektu

Světový den Červeného kříže (8.5.) – ukázka první pomoci

Den otvírání studánek (31.5.)


Červen

Mezinárodní den dětí (1.6.) -

Preventivní program Zdravé zoubky

Preventivní program vzpoura úrazům

Světový den dárců krve (14.6.)

Zahradní slavnost